=

Đại hội đồng cổ đông AITS 2019 – Đánh dấu sự phát triển sau 10 năm thành lập

Ngày 07/05/2019, công ty Cổ phần Tin học Viễn thông hàng không (AITS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của các Cổ đông: Tổng công ty Hàng không Việt nam (VNA), Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT (HiPT) và Công ty Cổ phần Đầu tư & Tư vấn Long Thành (Long Thành), Công đoàn cơ sở AITS là đại diện cho cổ phần của NLĐ trong công ty. 

Chủ tọa Trịnh Ngọc Thành phát biểu khai mạc đại hội


Sau lời phát biểu khai mạc đại hội của chủ tọa, ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng giám đốc AITS đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Các kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt được là rất khả quan với chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng khoảng 7%. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường CNTT-VT, AITS vẫn nhận được sự tin tưởng của khách hàng lớn nhất là TCTHK khi triển khai các hệ thống lớn như: Hóa đơn điện tử, hệ thống Thông tin quản trị (MIS), hệ thống hạ tầng Phân bay - Tiếp viên, nâng cấp hệ thống GAS, đảm bảo hoạt động hệ thống CNTT tại các cơ quan đơn vị thuộc TCT …, đây cũng là năm thứ hai, công ty đạt kết quả sản xuất kinh doanh ngoài VNA với tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng 182%. Đây được coi là những bước tiến lớn của công ty AITS sau 10 năm thành lập. 

TGĐ Nguyễn Tuấn Anh báo cáo kết quả SXKD năm 2018

Ông Nguyễn Hải Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với các chỉ tiêu cao hơn năm trước. Tiếp theo đại diện BKS đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2019.
Tiếp theo chương trình, ông Trịnh Ngọc Thành - Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; điều hành nội dung bầu Thành viên HĐQ và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
Sau phần thảo luận sôi nổi về các vấn đề đưa ra trong Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại đại hội, thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Phát biểu ngay sau Đại hội, Tân Chủ tịch Trịnh Ngọc Thành đã phát biểu: “Chúc mừng các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời cũng ghi nhận sự đóng góp của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua. Chúc công ty AITS sẽ hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2019 cũng như phát triển vững mạnh hơn trong nhiệm kỳ mới.


Đại diện các cổ đông chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự đại hội 

Đại hội thống nhất rằng, kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định sự phát triển vững vàng của AITS sau 10 năm thành lập cũng như khẳng định vị trí quan trọng trong dây chuyền SXKD của VNA, là đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT-VT ổn định, tin cậy, an toàn cho Vietnam Airlines cũng như các khách hàng khác ngoài VNA.  

Bùi Thanh Bình - Phòng Thương mại