=

Đảm bảo chất lượng, nhận thức với quan điểm toàn diện và phát triển

Đảm bảo chất lượng là toàn bộ hoạt động có kế hoạch và hệ thống, được tiến hành trong quản lý chất lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng thỏa đáng rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức sẽ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Theo ISO, đảm bảo chất lượng là một phần của Quản lý chất lượng tập trung vào việc cung cấp lòng tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện.
Đảm bảo chất lượng nhằm cả hai mục đích: Trong nội bộ tổ chức nhằm tạo lòng tin cho tổ chức và đối với bên ngoài tổ chức, việc bảo đảm chất lượng sẽ tạo lòng tin cho khách hàng và những người khác có liên quan về chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.
Hoạt động của AITS đang trên đà phát triển, mở rộng và ngày càng khẳng định vị trí trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin về vận tải hàng không và lữ hành. Hoạt động chính trên các lĩnh vực sau:
- Thứ nhất: nhóm các hoạt động công tác bán, thương mại và phát triển sản phẩm dịch vụ về công nghệ thông tin, viễn thông…
- Thứ hai: nhóm các hoạt động liên quan tới cung ứng các dịch vụ đảm bảo hoạt động, khai thác các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông…
- Thứ ba: nhóm các hoạt động về xử lý dữ liệu, số liệu, số hóa; tập trung về lĩnh vực hàng không…
- Thứ tư: nhóm hoạt động cung cấp các dịch vụ về tư vấn, thiết kế, xây dựng các dự án về hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông…

Trên cơ sở về tầm nhìn, những giá trị cốt lõi của AITS được đúc kết từ khi thành lập đến nay, Ban Lãnh đạo Công ty đã liên tục cải tiến mô hình cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn lực, qui trình hoạt động, giải pháp hợp tác liên danh liên kết nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin lâu dài cho khách hàng.
Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và đề cao vai trò công tác đảm bảo chất lượng. Công tác Đảm bảo chất lượng ở đây được nhìn nhận với tư duy toàn diện và phát triển. Đảm bảo chất lượng được áp dụng cho mọi mặt hoạt động của Công ty. Nội hàm của công tác đảm bảo chất lượng không chỉ đơn thuần là kiểm tra chất lượng những sản phẩm dịch vụ đầu ra mà một chính sách nhằm quản lý từng quá trình, từng công đoạn từ những yếu tố đầu vào đến các công đoạn thực thi, đến các mối quan hệ của các đơn vị, các nhân trong chuỗi hoạt động theo những tiêu chuẩn tiên tiến để có thể mang đến một sản phẩm dịch vụ cho khách hàng bên ngoài cũng như nội bộ một sự đáp ứng tốt nhất.
Đảm bảo chất lượng không chỉ bó hẹp trong việc thực hiện công việc kiểm tra, giám sát các quá trình của Phòng Đảm bảo chất lượng hay Bộ phận ISO, mà còn phải thực thi một cách chủ động ở mỗi đơn vị, mỗi tổ nhóm, mỗi cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Mỗi một tác nghiệp đều cần phải đảm bảo rằng đã tuân thủ những qui trình, những tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra. Bản thân người thực hiện hoạt động phải luôn tự kiểm tra. Yêu cầu này đòi hỏi mỗi người, mỗi bộ phận phải tự kiểm tra mình là tốt nhất. Khả năng tự kiểm tra để tự hoàn thiện thể hiện trình độ phát triển cao của một hệ thống. Đảm bảo chất lượng cần phải được hiểu rằng đó là nhiệm vụ của mỗi chúng ta, mỗi nhóm công việc, mỗi đơn vị chuyên môn trong mối liên kết chặt chẽ các đơn vị các nhân khác. Tất cả chúng ta đều là chủ thể của quá trình Đảm bảo chất lượng, mà không phải là đối tượng bị kiểm tra, giám sát. Với quan điểm tiếp cập như đã đề cập, công tác Đảm bảo chất lượng mới thực sự có hiệu quả.
Tin bài: Nguyễn Mạnh Hùng - P. ĐBCL