Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ CNTT-VT

1.1 Hệ thống GAS

* Cung cấp hệ thống máy chủ: CSDL, Ứng dụng và Tủ đĩa (Storage) phục vụ hệ thống GAS
* Cung cấp hệ thống dự phòng máy chủ, dữ liệu
* Quản trị hệ thống: OS, SAN, Backup
* Quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle

1.2 Hệ thống FFP

* Cung cấp hệ thống máy chủ: CSDL, Ứng dụng, Web và Tủ đĩa (internal Storage) phục vụ hệ thống FFP
* Cung cấp hệ thống dự phòng máy chủ, dữ liệu
* Quản trị hệ thống: OS, Backup
* Quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle

1.3 Hệ thống YMS

* Cung cấp hệ thống máy chủ: CSDL, Ứng dụng và Tủ đĩa (internal Storage) phục vụ hệ thống YMS
* Cung cấp hệ thống dự phòng máy chủ, dữ liệu
* Quản trị hệ thống: OS, Backup
* Quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle

1.4 Hệ thống Netlines

* Cung cấp hệ thống máy chủ: CSDL, Ứng dụng và Tủ đĩa (Internal Storage) phục vụ hệ thống Netlines
* Cung cấp hệ thống dự phòng máy chủ, dữ liệu
* Quản trị hệ thống: OS, Backup
* Quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle

1.5 Hệ thống OP Center

* Cung cấp hệ thống máy chủ: CSDL, Ứng dụng phục vụ hệ thống Opcenter
* Cung cấp hệ thống dự phòng máy chủ, dữ liệu
* Quản trị hệ thống: OS, Backup
* Quản trị cơ sở dữ liệu: Postgres SQL

1.6 Dịch vụ FTP/SFTP

* Cung cấp dịch vụ truyền Files theo các giao thức truyền FTP/SFTP.
* Cung cấp máy chủ FTP/SFTP: Lưu trữ, Upload/Download số liệu theo cổng dịch vụ phù hợp với giao thức yêu cầu.

1.7 Dịch vụ DNS

* Cung cấp hệ thống DNS ngoài, các nội dung bản ghi DNS theo yêu cầu.
* Cung cấp hệ thống DNS nội bộ, các nội dung bản ghi DNS theo yêu cầu.