Phấn đấu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hàng không mạnh trong khu vực

Số lượng Đảng viên trong chi bộ Ban Khoa học công nghệ hiện nay là 21 đồng chí (2 đảng viên dự bị), chiếm 61% tổng số CB CNV trong Ban. Phần lớn đảng viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học, giữ vai trò chủ chốt trong Ban..

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ KHCN đã lãnh đạo triển khai, tham gia các dự án quan trọng như: Thay đổi hệ thống phục vụ hành khách, hệ thống thương mại điện tử trong phân phối bán sản phẩm và quản lý doanh thu. Dự án cơ sở hạ tầng mạng CNTT, các vấn đề liên quan đến gia nhập Liên minh SKY TEAM cùng một loạt các dự án: nhà điều hành bay, MRO cho khối Kỹ thuật.

Bên cạnh đó Chi bộ KHCN còn làm tốt công tác tham mưu về chiến lược phát triển KHCN đặc biệt là CNTT qua định hướng công nghệ. Tiến hành Hội nghị CNTT lần thứ nhất và một loạt các hội thảo chuyên đề, tiếp nhận, tiếp thu các công nghệ mới. Lãnh đạo việc bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cũng như tài sản giữa TCT và Công ty AITS, việc chuyển đổi chức năng khai thác CNTT TCT tự làm sang thuê ngoài cũng được thực hiện tốt.

Chi bộ đã tiến hành xây dựng và ban hành các quy định về trang thiết bị phần mềm CNTT, kiểm soát đầu tư CNTT từ khối VP TCT đến các đơn vị, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp khi có thay đổi về tổ chức cũng như cơ chế.

Tiến hành xây dựng và ban hành các quy định về trang thiết bị phần mềm CNTT hàng năm, quy chế quản lý nhãn hiệu, quy chế quản lý hoạt động khoa học, sử dụng nhãn hiệu

Về công tác quản lý đề tài và nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành một đề tài cấp bộ và một số đề tài cấp TCT

Công tác quản lý sở hữu trí tuệ: Đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và một số quốc gia, làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo TCT về công tác quản lý về SHTT, từng bước xây dựng lộ trình, trình HĐQT ban hành quy chế quản lý thương hiệu, trình TGĐ ban hành quy định sử dụng nhãn hiệu.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, trong suốt nhiệm kỳ qua Chi bộ KHCN đã tiến hành cử cán bộ đi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhân lực hiện tại cũng như trong tương lai.

Chi bộ KHCN đã lãnh đạo việc chuẩn bị cho công tác tổ chức lại Ban KHCN và Khối CNTT của TCT theo sự chỉ đạo của lãnh đạo TCT nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án lớn về CNTT và cơ chế mới trong hoạt động CNTT.

Kết quả có đươc trong suốt nhiệm kỳ qua không thể tách rới sự lãnh đạo của Chi bộ Ban KHCN cũng như tổ chức Đảng các cấp. Bên cạnh lãnh đạo công tác chuyên môn, Chi bộ Ban đã chú trọng đến công tác tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng và quản lý đảng viên. Chi bộ đã quan tâm giáo dục nâng cao lập trường tư tưởng, nhận thức chính trị cho CBCNV trong đơn vị thông qua các hoạt động: phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời phổ biến quan điểm đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và TCT.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số ít những tồn tại cần rút kinh nghiệm như: các hoạt động khoa học chưa thực sự mạnh, các đề tài khoa học ít, một số công tác vẫn chưa kịp tiến độ do lực lượng thiếu, nhiệm vụ tăng đặc biệt khi thành lập công ty cổ phần tin học viễn thông hàng không.

Tại Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2010 – 2012 đã xác định phương hướng mục tiêu tổng quát trong nhiệm kì 2 năm là: phấn đấu để hệ thống CNTT HK mạnh trong khu vực, đáp ứng sự kì vọng và chiến lược phát triển của TCT. Đảm bảo xây dựng hệ thống CNTT hiện đại, theo sát sự phát triển của công nghệ trên thế giới, đáp ứng quản lý điều hành Hãng HK có quy mô tầm cỡ trong khu vực, cung cấp cho khách hàng và nội bộ TCT hệ thống CNTT đầy đủ, hiện đại và hiệu quả.