Dịch vụ Đảm bảo hoạt động, khai thác, vận hành các Hệ thống CNTT-VT

1.1 Desktop service:

Là công việc đảm bảo hoạt động cho các máy PC, trạm đầu cuối và máy chủ được cài đặt các phần mềm ứng dụng (Gateway Sitatex, Emulation/Interactive software, Client Software) và được cấu hình đúng đắn để sử dụng - kết nối vào các hệ thống ứng dụng.

1.2 End to end Service:

Là các công việc đảm bảo hoạt động kênh truyền số liệu cho các hệ thống ứng dụng thuê mua của các nhà cung cấp dịch vụ: Sitatex, đặt chỗ bán vé hành khách, Ticketing, Airfare, Hàng hoá, ULD, DCS, World Tracer.