AITS triển khai hệ thống Email mới cho Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA)

Hiện nay, Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không Việt Nam (AITS) đang triển khai hệ thống Email mới cho Tổng công ty hàng không Việt Nam (VNA).

 

 

Dưới đây là các tài liệu liên quan đến việc sử dụng Email:

 

Tiếng Việt

1. Hướng dẫn sử dụng Webmail (Download)
2. Hướng dẫn cài đặt Outlook Express (Download)
3. Hướng dẫn cài đặt Outlook 2007-2010 (Download)
4. Hướng dẫn cài đặt Microsoft Outlook 2003 (Download)
5. Hướng dẫn Compact Email (Download)
6. Hướng dẫn đồng bộ (Activesync) cho các thiết bị di động (Download)
7. OWA light version (Download)
8. Hướng dẫn cài đặt Hotfix Outlook (Download)
9. Hướng dẫn và hướng dẫn sử dụng Exchange 2010 (Download)
10. Hướng dẫn khắc phục lỗi certificate (Download)
11. Các tình huống xử lý sự cố phát trinh trong quá trình sử dụng Email (Download)

 

Tiếng Anh

1. How to use webmail (Download)
2. How to configure Outlook Express (Download)
3. How to configure MS Outlook 2007-2010 (Download)
4. How to configure MS Outlook 2003 (Download)
5. How to compact email data (Download)
6. How to activesync (Download)
7. OWA light version (Download)
8. Policy (Download)