Các quyết định về công tác cán bộ AITS

Căn cứ nhu cầu, năng lực, trình độ cán bộ, HĐQT và TGĐ công ty đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ như sau:

1. Bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2019

Sinh ngày: 30/12/1971

Trình độ: Đại học

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh Vũ giữ chức vụ Trưởng văn phòng đại diện Khu vực Miền Nam kiêm Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Thương mại miền Nam từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 12/7/1984

Trình độ: Đại học chế tạo khí cụ và Tin học quốc gia Matxcơva, LB Nga.

3. Bổ nhiệm bà Tạ Thị Liễu giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xử lý dữ liệu kiêm Trưởng phòng Kiểm soát Thu bán hành khách từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 02/02/1978

Trình độ: Thạc sỹ

4. Luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và phát hành sản phẩm dịch vụ từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 04/04/1965

Trình độ: Thạc sỹ

5. Bổ nhiệm ông Đào Việt Dũng giữ chức vụ  Trưởng phòng Thương mại từ ngày 01/01/2019

Sinh ngày: 07/10/1982

Trình độ: Thạc sỹ

6. Luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh thông tin và bảo mật từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 26/08/1974

Trình độ: Thạc sỹ

7. Luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Điểm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư kể từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 23/09/1979

Trình độ: Thạc sỹ

8. Bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Chánh giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin Miền Trung kể từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 30/12/1979

Trình độ: Đại học

9. Bổ nhiệm bà Chu Thanh Nhã giữ chức vụ Trưởng phòng Xử lý dữ liệu miền Nam kể từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 14/5/1973

Trình độ: Đại học

10. Luân chuyển  và bổ nhiểm Bà Lê Hoàng Thúy Ngà giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát Hàng hóa và Dịch vụ khác kể từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 20/01/1972

Trình độ: Đại học

11. Bổ nhiệm ông Vũ Đình Vĩnh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày: 11/11/1962

Trình độ: Đại học

12. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hưng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Thương mại kể từ ngày 01/01/2019.

Sinh ngày 06/04/1977

Trình độ: Đại học

Chủ tịch HĐQT Trịnh Ngọc Thành chụp ảnh lưu niệm với Ban Lãnh đạo và Cán bộ trong công ty

Tin bài: Ban biên tập AITS